MY JOURNEY

WHOLE30 - MY WEEK 1 & 2

29.1.16

Minulý týden jsem začala s programem Whole30. Pravidla mi byla jasná - bez cukru? žádný problém; bez alkoholu a tabáku? jasně, vždyť stejně kojím; bez obilovin? dobrá, můj ovesný chleba chvíli počká; ale bez mléčných produktů? samotné mléko by mi až tak nevadilo, ale jogurty a sýry?! Ještě ale větší obavou pro mě bylo, jestli mi tento program nemůže narušit jakkoliv tvorbu mléka. Než jsem s programem začala, ujišťovala jsem se na různých fórech a knížkách, že takovéto stravování tvorbu mateřského mléka neomezuje, ba naopak podporuje. Uffff :) Matky navíc uvádějí, že pokud se stravují podle Whole30, jsou jejich děti klidnější, lépe jedí, mají méně trávicích a kožních potíží a déle spí. No neber to :)

Shrnu-li svůj první týden, musím konstatovat, že jsem čekala, že bude mnohem těžší. Očekávala jsem nával dnů bez energie, bolesti hlavy, frustraci. Všemi těmi muffiny, latté a nezdravým jídlem jsme my všichni totiž navykli naše těla ke svému fungování co pár hodin vyžadovat cukr. Proto tělo většinou v tyto dny uvízne v očistci, kdy nepřijímá energii, kterou zná a umí využít (cukry), a nedaří se mu čerpat ze zdrojů energie, které dostává nově (tuky). 
Jenže moje tělo nebylo závislé na potravinářsky zpracovaném cukru už nějakou chvíli před tímto programem. Takže proces, kdy se tělo učí spoléhat na tuk jako zdroj energie místo cukru, u mě mohl proběhnout daleko snadněji a rychleji. A tak u mě žádné frustrované okamžiky nenastaly. Ani bolehlav. Cítila jsem se pouze slaběji a párkrát se mi motala přes den hlava. 
Co se týče četnosti jedení, pouze tři hlavní jídla za den jsem neměla problém splnit. Díky kojení nicméně spadám do kategorie, které Whole30 dovoluje jíst i větší počet menších porcí v průběhu dne. Navíc je mi doporučováno usrkávat v průběhu dne kokosové mléko, zakusovat avokádo, vejce na tvrdo, atp.. A mohu více zařazovat brambory, dýně, ovoce, abych neměla málo sacharidů. Lucky me :)

Se začátkem druhého týdne mé nadšení trochu opadlo. Došla inspirace. Navíc to chce mít pevně stanovený jídelníček dopředu a nakoupeno. Ale pokud ani na jedno nemáte dostatek času, máte tendenci to vzdát. Proto je potřeba mít doma připraveno nějaké nouzové jídlo - co dům dal :) Otevřít znovu kuchařky a prostě to nevzdat! :))
V půlce druhého týdne se trochu zhoršily příznaky mé alergie. Což jsem mohla očekávat. Souvisí to totiž s imunitou a opožděnou reakcí na možné problematické potraviny, které jsem jedla před zahájením Whole30. 
V průběhu třetího týdne by se příznaky měly opět zlepšit! :) I hope so!!

Níže se můžete podívat na weeks in pics. Nejsou zde úplně všechna jídla, ale snad i tak budou pro vás inspirativní..


Míša


>>>>>>><<<<<<<


I started with the program Whole30 last week. The rules were clear enough to me - no sugar? no issue; no alcohol and tobacco? ok, I am breastfeeding anyway; no cereals? well, my yummy oat bread has to wait for some time; no dairy product? no milk is ok but no yogurt and cheese? It could be the issue! But I was most worried if this style of eating can not anyhow influence my breastmilk supply. I went through a lot of forums and some books before starting the program, to make me sure that Whole30 is safe and even support breastmilk supply. Uffff :) Furthermore, mothers argue that if they eat according to Whole30 rules, their kids are calmer, eat better, have fewer gastrointestinal and skin complaints and sleep better and longer. Well, do not take it :)


To sum up my first week, I have to say that I thought it would be much harder. I was expecting rush days with headaches, frustration and without power. With all those muffins, latte and unhealthy food we all had our bodies become accustomed to require sugar to its functioning. Therefore, the body usually gets stuck in torment these days when not receiving power which knows and is able to use (sugars), and fails to draw from energy sources that receives newly (fats). 
But my body was not addicted to food-processing sugar for some time before this program. So the whole process, when the body teaches to use fats as an energy source instead of sugar, could take place much easier and faster. There were no frustrated moments, no headaches. I felt only weakly a few times and I was dizzy through the day. 
Regarding the frequency of eating only three meals a day, I had no problem to meet. However, I fall into the category that Whole30 allows to eat a greater number of small meals throughout the day thanks to breastfeeding. In addition, it is recommended to me during the day sipping coconut milk, eat avocado, boiled eggs, etc.. And I can include more potatoes, pumpkins, fruits, to avoid lack of carbohydrates. Lucky me :)

With the beginning of the second week, my enthusiasm faded a little. The inspiration was gone. In addition, it wants to have a fixed diet ahead and purchased. But if you do not have enough time for any of them, you tend to give up. Therefore, it is necessary to have prepared an emergency food at home - whatever you find while keeping the Whole30 rules. Open cookbooks again and just do not give up! :))

The symptoms of my allergies got worse a little in the middle of the second week. Which I could have expected. It is related with immunity and delayed reaction to the potentially problematic foods that I ate before starting Whole30.
During the third week the symptoms should improve again! :) I hope so!!

You can check out my weeks in pics below. There are not pics of all meals, but hopefully it would be enough inspirational for you..


xoxo Michaela


Mangový salát s koriandrovým kuřátkem / Mango salad with coriander chicken


Rychlá snídaně - volská oka, olivy, avokádo, šunka / Easy breakfast - fried eggs, olives, avocado, ham
Moje yummy sladká mrkev s vepřovým masem a slaninou / My yummy sweet carrots with pork and bacon
Skořicové dušené hovězí s pomerančovou gremolatou / Cinnamon beef stew with orange gremolata
Fritata s mletým hovězím masem a špenátem / Frittata with ground beef and spinach


Slaninou špikovaná kančí kýta se sladkou mrkví / Boar leg stuffed with bacon and my yummy sweet carrots


Vejce na sladko, aneb moje paleo kaše / Paleo sweet eggs porridge


Vejce na sladko, aneb moje paleo kaše / Paleo sweet eggs porridge


Kuřecí křidélka (recept zde) / Chicken wings (recipe here)


Vaječná omeleta  / Egg omelette
Vepřová panenka na rozmarýnu / Rosemary pork tenderloin
Babátový salát s tresčími játry / Sweet potatoe salad with cod liverMy coconut army :)


You Might Also Like

0 komentářů