MY JOURNEY

WHOLE30, SO WHAT DO YOU EAT?

24.1.16

Jak jsem se zmínila na konci svého prvního příspěvku, rozhodla jsem se, že zkusím změnit způsob svého stravování. Upozorňuji tedy, že nedržím žádnou dietu, ale snažím se změnit své zvyky a vztah k jídlu. K tomu mi má pomoci paleo program Whole30, který se tváří sice jako dieta, ale je za tím mnohem více! 

Vše, co se píše v knize Jídlo na prvním místě, mi dává smysl. Kniha je proložena příběhy ze života lidí, kterým tento způsob stravování vyléčil mnoho nemocí (od stabilizování cukrovky, přes lymskou boreliozu, Crohnovu chorobu, dlouholeté bolesti kloubů, ekzémy, alergie až po obyčejné akné). Samozřejmě příjemným plusem pro tyto lidi byl i úbytek váhy - jako vedlejší účinek. 
Dočtete se o závislosti mozku na různých typech jídla. Ano, všichni jsme na něčem závislí. Znáte tu nesmírnou chuť si po velké večeři dát ještě něco sladkého na zub? Celý den se snažíte jíst zdravě, ale udeří osmá hodina a špízi nebo ledničce prostě neodoláte? :) Je to jednoduše proto, že je náš mozek závislý na cukru. A tak když máte hlad, vysílá mozek signál "nemám energii, potřebuji ji hned doplnit, CUKRY CUKRY CUKRY!!!"


Tak a teď něco o programu Whole30. Tento program vás vyzývá k tomu, abyste nejméně na 30 dnů zkusili žít podle těchto pravidel (zjednodušeně):  1. Vyřaďte ze svého jídelníčku mléčné výrobky, obiloviny, luštěniny, jakékoliv cukry (med, javorový sirup, agavový sirup, palmový cukr...) Pozor na cukry v nápojích a žvýkačkách!
  2. Přísný zákaz mají i alkohol a tabákové výrobky
  3. Jezte maximálně 3x denně (s výjimkou sportovců, aktivnějších lidí a kojících žen - my můžeme zařadit až 4 jídla denně). Intervaly mezi jídly by měly být alespoň 4 hodiny.
  4. Žádné podvádění :))) ani žádné uklouznutí sem tam..
  5. Nestoupejte na váhu během těchto 30 dní - primárním cílem je se uzdravit
Za zmínku určitě stojí, že bychom se neměli ani snažit vytvářet modifikace normálních jídel jako jsou palačinky, buchty atp.. i když splňují podmínky. Bohužel se tak psychicky nezbavíte závislosti na jídle. 


A CO SE MÁ TEDY JÍST? 

Jídelníček se skládá ze 3-4 hlavních jídel, která budou bohatá na bílkoviny v bio kvalitě (maso, ryby, vejce), zeleninu, zdravé tuky (avokádo, olivy, kokos, olivový a kokosový olej, ořechy...) a ovoce. Nebojte, hlad mít mezi jídly nebudete. Stačí najít takovou velikost porce, která vás nasytí po celou dobu mezi jídly.
Obecně by každé jídlo mělo zahrnovat porci bílkovin o velikosti jedné až dvou dlaní, zbytek talíře pak doplňuje zelenina. U ovoce se doporučují dvě porce za den o velikosti pěsti. Každé jídlo by pak mělo být doplněno jedním a více zdroji zdravého tuku (velikosti se liší dle konkrétního tuku). 

Tělo se za nějakou dobu "přeprogramuje", střeva se uzdraví a jelikož tělo nebude přijímat žádné průmyslově zpracované potraviny plné sacharidů, bude energii získávat z tuků. Nejlepší na tom je, že budete mít stále stejně energie, ať už bude ráno, odpoledne, večer. 

Po 30 dnech tohoto stravování můžete zkusit znovu zařadit některé potraviny. A to postupně, abyste zjistili, jak na vás daná potravina působí a vy ji tak mohli popřípadě vyřadit/zařadit nastálo. 

Neříkám, že je toto jediná a nejlepší cesta stravování. :))) Každý jsme jiný a každému vyhovuje něco jiného... hlavně, aby nám chutnalo zdravě!

Pokud máte dotazy, pište je do komentářů a já se na ně zaměřím ;)

Míša

>>>>>>><<<<<<<


As I wrote in the end of my first post, I decided to change my eating habits. Just note - I am not on a diet, I am trying to change my habits and relationship with food. And thanks to paleo program Whole30, I should be able to do it. Whole30 could be seen as a diet but trust me, it is much more behind! 

Everything what you can read in the book It starts with food makes sense. There are a lot of life stories of people saying that this way of eating cured them illnesses (from stabilization of diabetes, via Lyme disease, Crohn`s disease, longstanding joint pain, eczema, allergies to common acne). Of course a nice plus for these people was the weight loss - just as a side effect.  :)
You can read about brain addiction to different type of food. Yes, we are all addicted to something. Do you know that overwhelming desire to get something sweet after great dinner? Are you trying to eat healthy whole day, but than comes 8pm and you just can not resist to pantry or fridge? The reason is that your brain is addicted to sugar - how simple. So when you feel hungry, your brain is sending signal "I do not have any energy, I need to refuel, SUGAR SUGAR SUGAR!!!"

Now something about program Whole30. This program challenges you to try to live according this following rules for 30 days (simplified):
  1. Discard from your eating all diary products, cereals, pulses and all sugar (honey, maple syrup, agave syrup, palm sugar...) Beware of sugar in drinks and chewing gums!
  2. Strict ban on alcohol and tobacco products
  3. Eat up to 3 times a day (except for athletes, active people and breastfeeding women - we can include up 4 meals a day). The intervals between meals should be at least 4 hours.
  4. No cheating!! no cheat days, no cheat meals!! Seriously! 
  5. Do not weight yourself during these 30 days - the main goal is to recover body


I should also mention that we should not try to cook any modifications of normal meals like pancakes or muffins, even if they fulfill the rules. Unfortunately, you can not get rid of the addiction to food this way. 

SO WHAT SHOULD WE EAT? 

Daily menu consists of 3-4 main dishes which are rich in protein in organic quality (meat, fish, eggs) vegetables, healthy fats (avocado, olives, coconut, olive and coconut oil, nuts ...) and fruits
Do not worry, you won't be hungry between meals. You just need to find that portion size that makes you feel full for the whole time between meals.
Generally, every meal should include a protein in serving size of one or two hands, the rest of the plate is full by vegetables. Two portions per day about size of a fist is recommended for fruit. Every meal should be enriched by one or more sources of healthy fat (size varies according to the specific fat).

After some time your body will be "reprogrammed", intestines will be healthy again and because your body won't be receiving any processed foods full of carbohydrates, it will gain energy from fat. The best thing about it is that you should be feel full of energy whole day, whether it is morning, afternoon or evening. 

After 30 days of this new eating you can try to re-classify certain foods. But gradually! You should be able to find out how that food acts with your body, after that you will decide to exclude/include it permanently. 

Well, I am not saying this is the only and best way of healthy eating. :))) Everyone is different and everyone prefers something else.. main goal is to eat healthy! 

If you have any questions, write them in the comments and I will focus on them ;)

xoxo Michaela
You Might Also Like

0 komentářů